Domov Info

Ako poukázať 2% pre KohoVolit.eu

Venujte 2% z daní z príjmov občianskemu združeniu KohoVolit.eu

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. O daniach z príjmov môžete ako platiteľ dane z príjmu rozhodnúť, kam pôjdu dve percentá z Vami zaplatných daní. Záleží len na Vás, či pôjdu do štátneho rozpočtu alebo nimi podporíte občianske združenie KohoVolit.eu.

Postup pri poukazovaní 2% z daní záleží na tom, či ste zamestnancom, fyzickou osobou - podnikateľom, alebo právnickou osobou.

Zamestnanec, fyzická osoba - podnikateľ

2 percentá z dane v prospech 1 prijímateľa - organizácie, ktorá je uvedená v Zozname prijímateľov, môžu venovať zamestnanci, aj fyzické osoby - podnikatelia, ktorí si podávajú daňové priznanie.

Postup krokov, ako venovať dve percentá, sa líši podľa toho, či ide o živnostníky, ktorí si podávajú daňové priznanie, alebo o zamestnancov, ktorým ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň robí zamestnávateľ.

Právnické osoby a 2% z dane

Právnické osoby môžu venovať 2% z dane v prospech jedného, alebo viacerých prijímateľov dvoch percent, ktorí sú uvedení v Zozname prijímateľov na daný rok.

Právnické osoby nemajú samostatné tlačivo "Vyhlásenie", ale 2 percentá z dane poukazujú priamo prostredníctvom daňového priznania, kde sú na to uvedené špeciálne kolónky. Celý postup na poukázanie 2 percent z dane z príjmu pre právnické osoby nájdte tu.

Viac informácií o 2 %

Naše údaje:

KohoVolit.eu
občianske združenie
Lánská 948/87-5
Považská Bystrica
SK-017 01
IČO: 42148928
účet: 2400110179/8330

(dle zodpovedne.sk a pravda.sk)